1

الانزاپین ۵

News Discuss 
مقایسه اثر افزودن الانزاپین در مقابل پرفنازین بر درمان نگهدارنده بیماران دو قطبی نوع ۱ مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان گلستان در سال۱۳۸۹ • سابقه تشنج استفاده ازاین داروممکن است به تشدید عوارض جانبی منجرشود. این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران قرارمی گیرد. انجام کارآزمایی‌های https://salamateravan98.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story